Jyväskylän yliopistosta tohtoriksi väittelevän Outi Kallionpään mukaan kirjoittamisen kouluopetusta täytyy päivittää.  

Jyväskylän yliopistossa tänään tarkastettavan Kallionpään väitöskirjan mukaan koulukirjoittamisen opetus ei valmista opiskelijoita verkossa tapahtuvan kirjoittamisen asettamiin haasteisiin. Kallionpää on myös Rajamäen lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori. Hän tyrmää niin sanotun ”diginatiivimyytin”.

“­Verkossa kirjoittavat nuoret ovat taidoiltaan hyvin eri tasoisia, jolloin kouluopetuksella on myös tärkeä rooli toimia tasa-arvoisten viestintävalmiuksien tarjoajana koko ikäluokalle”, Kallionpää sanoo.

Jyväskylän yliopiston tiedotteessa Kallionpää arvioi, että tulevaisuuden syrjäytyjiä voivat olla ne nuoret, jotka eivät kykene aktiiviseen osallistumiseen verkossa, vaan putoavat passiivisiksi, viihteellisten verkkosisältöjen kuluttajiksi. Verkkoviestinnän merkitys tulevaisuuden yhteiskunnassa kasvaa ja yhä useammat elämän osa-alueet kytkeytyvät uuden kirjoittamisen hallintaan.

Väitöstyössään Kallionpää on kehitellyt mallin, jolla uusien kirjoitustaitojen opetusta on mahdollista lähestyä.

NUORTEN luku- ja kirjoitustaito on herättänyt huolta jo pitkään ja aihetta on myös tutkittu paljon. Tutkimuksissa on todettu, että lapsena ja nuorena opitut kielelliset valmiudet ennakoivat myöhempää koulutustasoa ja menestystä. PISA:n lukutaitotutkimuksen mukaan 15-vuotiaista suomalaisista jopa 11 prosentilla on ongelmia lukutaitonsa kanssa.

Huolen heikkenevästä lukutaidosta jakaa myös viime viikolla Vuoden äidinkielenopettajaksi valittu Hanna Rahko. Lasten ja nuorten vähentyneen lukemisen on arvioitu olevan yksi syy heikkenevän luku- ja kirjoitustaidon taustalla.

“Kirja on heikossa asemassa sinä kilpailussa, mitä vapaa-ajallaan voi tehdä viihtyäkseen. Sen tuottama mielihyvä on hidasta mielihyvää ja oppilaan houkutteleminen siihen, että se alkaa tapahtua, vaatii aikaa ja oikean kirjan löytämistä – ja aina se ei ole ihan yksinkertaista”, Rahko pohtii Ylelle.

Huomattavasti lukemisen määrää vähemmän on kiinnitetty huomiota siihen, mitä luku- ja kirjoitustaito nykymaailmassa tarkoittaa.

Outi Kallionpään mukaan kirjoitustaidon käsite on laajentunut. Väitöskirjassaan hän on jakanut kirjoittamisen taidot kuudeksi osa-alueeksi. Kallionpää kutsuu osa-alueita uudeksi kirjoittamiseksi. Uuden kirjoittamisen taitoihin kuuluvat Kallionpään mukaan sosiaaliset kirjoitustaidot, luovuustaidot, monisuorittamis- ja tietoisuustaidot, julkisuustaidot, tekniset taidot ja multimodaaliset tekstilajitaidot.

“Kirjoittaminen ei ole enää vain yksilötaito vaan ennen kaikkea sosiaalinen taito. Kirjoittaminen on usein aktiivista toimimista internetin osallisuuden kulttuurissa erilaisten yhteisöjen jäsenenä. Tekstiä tuotetaan usein myös yhteisöllisenä prosessina”, Kallionpää kirjoittaa.

Multimodaalisilla taidoilla Kallionpää tarkoittaa sitä, että tekstit koostuvat kirjoituksen lisäksi äänistä, kuvista, videoista tai muista merkityksiä välittävistä elementeistä. Hänen mukaansa luova suunnittelu ja esteettisyys korostuvat.

“Erityisesti sosiaalisuuteen ja luovuuteen liittyvät uudenlaiset kommunikointitaidot saattavat nousta yhä tärkeämmäksi yhteiskunnalliseksi avaintaidoksi on-line kommunikointiin ja luovaan sisällöntuotantoon perustuvassa internet-yhteiskunnassa”, Kallionpää arvioi.