Koulujen välillä oli suurta vaihtelua valmiudessa vastata koulutuksen digitalisaation mukanaan tuomiin uudistumisodotuksiin. Myös tieto- ja viestintäteknisen täydennyskoulutuksen saatavuudessa oli eroja.

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta kartoitti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä Keski-Suomen peruskouluissa keväällä 2016. Kartoituksen mukaan digitaalisuutta hyödyntävä opetus on kouluissa sitä todennäköisempää, mitä vähemmän joudutaan keskittymään tietoteknisten ongelmien ratkaisemiseen.

”Jopa yksittäinen tekninen seikka, kuten toimintavarma verkkoyhteys, voi yhä tänä päivänä ratkaista sen miten ja missä määrin tietotekniikkaa koulutyössä hyödynnetään. Opettajilla tulisikin olla mahdollisuus keskittyä tietotekniikan sisällyttämiseen luontevaksi osaksi oppimista ja opetusta teknisten ongelmien ratkomisen sijaan”, sanoo kartoituksen toteutuksesta vastannut tutkija Veera Kenttälä tiedotteessa.

Tietoteknisten resurssien jakautuminen Keski-Suomen kouluissa ei ole tasaista. Koulujen välillä oli eroja etenkin oppilaskäytössä olevien tietokoneiden määrissä. Osassa kouluista tietoteknisiä laitteita oli vain vähän oppilaiden käytettävissä.

Suurin osa rehtoreista pitää tietotekniikan merkitystä erittäin tärkeänä hallintohenkilökunnan työssä, mutta vain puolet opettajien työvälineenä opetuksen suunnittelussa ja vain neljäsosa opetuksen ja oppimisen välineenä. Opettajat ja rehtorit olivat yhtä mieltä siitä, että tietotekniikan opetuskäyttö tulee uuden opetussuunnitelman myötä lisääntymään.

Valtaosassa kouluja tietotekniikkaa käytetään eri oppiaineiden opetuksessa ja tietotekniikan opetuskäyttö kuuluu koulun keskeisiin tavoitteisiin. Opettajat käyttävät tyypillisimmin tietotekniikkaa tiedon esittämiseen ja vanhempien kanssa käytävään kommunikointiin. Kuitenkin noin 70 %:ssa kouluista koetaan epävarmuutta tietotekniikan käytössä.