Oulun yliopiston professorin Vesa Puurosen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkijan Kari Saaren mukaan oikeistopopulismia voidaan hillitä muun muassa monikulttuurisella nuorisotyöllä ja lisäämällä nuorten vaikutusmahdollisuuksia.

Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeistopopulismi -kirjan toimittaneiden
Oulun yliopiston professorin Vesa Puurosen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkijan Kari Saaren mukaan populismi nousee kansalaisten pettymyksestä poliittisiin puolueisiin ja poliitikkoihin, jotka eivät ole kyenneet turvaamaan kansalaisten mielestä riittävästi heidän aineellisia tarpeitaan ja osallistumismahdollisuuksiaan. Oikeistopopulismi on noussut syntipukkiajattelun kautta. Kansalaiset syyttävät vaikeuksistaan poliitikkojen lisäksi esimerkiksi maahanmuuttajia.

Kirjan julkaisijan Nuorisotutkimusseuran mukaan Suomessa on yhtäältä väitetty nuorten olevan poliittisesti apaattista ja välinpitämätöntä ja toisaalta pelätty, että nuoret aktivoituvat oikeistopopulismin tukijoiksi. Ensimmäinen väite ei Puurosen ja Saaren mukaan pidä paikkaansa: nuorten yhteiskunnalliset vaikuttamispyrkimykset eivät näy korkeina äänestysprosentteina, mutta he eivät ole myöskään passiivisia.

Puurosen ja Saaren mukaan oikeistopopulistisen ideologian leviämistä voitaisiin hillitä toteuttamalla kirjoittajien seitsemän politiikkasuositusta:

1. Poliitikkojen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota nuorisolle tärkeisiin asioihin (esimerkiksi nuorisotyöttömyyteen ja opiskelumahdollisuuksiin), ja heidän tulisi ilmaista mielipiteensä tavalla, jota nuoretkin ymmärtävät.

2. Nuorten poliittisia vaikutusmahdollisuuksia tulisi lisätä niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla.

3. Tietoa maahanmuuttopolitiikasta tulisi lisätä, jotta nuorten ennakkoluulot vähenisivät.

4. Monikulttuurista nuorisotyötä tulisi lisätä, jotta monikulttuurisuus vahvistuisi nuorten arkielämässä (nuorisotaloilla, naapurustoissa, lähiöissä, kouluissa, työpaikoilla…).

5. Kulttuurista tietoa vähemmistökielistä, -kulttuureista ja -tavoista tulisi lisätä kouluopetuksessa.

6. Oppilaitosten opetussuunnitelmia ja toimintakulttuuria on uudistettava, jotta ne tukevat lasten ja nuorten kansalaispätevyyden muodostumista paremmin.

7. Vertailevaa, monimenetelmällistä nuorisotutkimusta on lisättävä Suomessa.

Kirja ja suositukset perustuvat vuosina 2011–2015 toteutettuun laajaan kysely-, haastattelu- ja etnografiseen tutkimukseen, joka tehtiin Suomen lisäksi 13 muussa Euroopan maassa.